flag header

Tin tứcTin tức

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA: Ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam

Ngày đăng: 07-11-2019 Lượt xem: 3011

Hơn một thế kỷ đã trôi qua tính từ cuộc cách mạng Tháng Mười Nga vào năm 1917 (07/11/1917 - 07/11/2019), nhân dân toàn thế giới vẫn coi đây là sự kiện lịch sử quan trọng nhất trong hơn 100 năm nay, trên phương diện lịch sử thế giới. Bởi cuộc cách mạng đó đã đặt dấu chấm hết hoàn toàn chế độ quân chủ Nga, mở ra một chương mới cho sự phát triển của loài người. Cùng với Lenin, những người Bolshevik Nga đã “đứng lên không sợ hãi” chiến đấu chống lại chế độ áp bức. Và thành công của cuộc cách mạng đã làm thay đổi tiến trình lịch sử nước Nga.

Cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử nhân loại thế kỉ 20

Trong những tháng ngày long trời lở đất ấy, người dân Nga không phân biệt giai tầng xã hội đã đứng lên làm chủ vận mệnh của mình, của đất nước Nga vĩ đại. Giới sử gia thống nhất cho rằng, cuộc cách mạng Tháng Mười Nga đã trở thành mẫu mực cho các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sau này.

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đã trải qua chặng đường hơn 100 năm. Cho dù đây đó vẫn còn ý kiến muốn đánh giá lại cuộc cách mạng cũng như vai trò của Lênin, nhưng thực tế lịch sử là không thể bị bóp méo. Tới nay, giá trị vĩ đại của nó vẫn tỏa sáng trong quá trình phát triển các hình thái kinh tế - xã hội của nhân loại.

Nhà xã hội học P.Sorokin, nhà sử học L.Karsavin chứng minh rằng, cách mạng Tháng Mười không chỉ ở mức phá bỏ trật tự thế giới cũ, phá bỏ sự áp bức khốc liệt, mà còn tiến tới một kiểu nhà nước mới, với một nhận thức mới về xã hội.

GS.TS sử học Aleksandr Reshetov (Viện Hàn lâm khoa học Nga) dẫn ý kiến của Mayakovky rằng: người ta không thể nhìn hết được nhau khi mặt đối mặt, người ta chỉ có thể thấy nhau nhiều hơn khi đứng cách nhau một khoảng cách. Nay, khoảng cách đã lùi xa đủ để khẳng định rằng cách mạng Tháng Mười là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại thế kỉ 20. Không ai có thể phủ nhận rằng, lần đầu tiên trong lịch sử loài người một xã hội công bằng cho toàn thể người lao động đã được sáng lập.

Xã hội nước Nga đã có nhiều đổi thay kể từ ngày nổ ra cuộc cách mạng nhưng những điều cơ bản, những giá trị cốt lõi mà nó đem lại vẫn được gìn giữ và phát huy trong cuộc sống hôm nay. Cuộc cách mạng đó đã đem lại cho những người dân bình thường, những người lao động chân chính cuộc sống mà họ đáng được hưởng. Vì thế,  đối với họ, ngày 7/11 hàng năm luôn là một ngày hội. Từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga đến cuối thập niên 1980, Chủ nghĩa xã hội hiện thực với mục tiêu “độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội” đã trở thành giá trị phổ quát mang tính thời đại, được đông đảo các nước, các dân tộc trên thế giới hướng tới xây dựng và nhanh chóng phát triển thành một hệ thống xã hội chủ nghĩa hùng mạnh trên thế giới.

Ngày 31/10/2007, Sergei Mironov -  Chủ tịch Thượng viện Nga viết trên tờ Nước Nga rằng, khi đánh giá cách mạng Tháng Mười, nếu ai đó bỏ đi định ngữ “vĩ đại” là không đúng, vì cách mạng Tháng Mười Nga, xét theo cả về quy mô và tầm ảnh hưởng đối với các tiến trình trên thế giới, là một cuộc cách mạng vĩ đại. “Hãy để chiến hạm “Rạng Đông” tiếp tục neo trên sông Neva, hãy để những ngôi sao đỏ lấp lánh trên những ngọn tháp Điện Kremli và hãy để cho biểu tượng búa liềm còn mãi trên lá cờ chiến thắng, đúng như lịch sử đã có”- ông viết.

Ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam 

Thấu hiểu hơn ai hết nỗi thống khổ của người dân mất nước, tháng 6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã bôn ba khắp bốn biển, năm châu để tìm con đường cứu nước, cứu dân. Khi nghiên cứu “Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” do Lênin soạn thảo và được thông qua tại Đại hội II Quốc tế Cộng sản (năm 1920), Nguyễn Ái Quốc đã vui mừng đến phát khóc. Người khẳng định: “Cách mạng Việt Nam muốn thành công phải đi theo con đường của Lênin - con đường Cách mạng Tháng Mười Nga; muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

Trong gần 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng cao đẹp của Chủ nghĩa Mác-Lênin, kiên định với con đường Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, thành lập Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; lãnh đạo toàn dân tiến hành các cuộc kháng chiến thần kỳ chống ngoại xâm, làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước…

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ sự thoái trào của mô hình CNXH hiện thực ở Liên Xô và một số nước ở Đông Âu, để kịp thời đề ra những quyết sách đúng đắn, khắc phục triệt để các sai lầm, khuyết điểm và khởi xướng, lãnh đạo đường lối đổi mới toàn diện đất nước (từ năm 1986). Luôn khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu XHCN mà là làm cho các mục tiêu đó được thực hiện tốt hơn bằng những quan niệm đúng, hình thức, biện pháp và bước đi thích hợp.

Qua hơn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước, những lý tưởng nhân văn, nhân đạo cao cả của Cách mạng Tháng Mười Nga đã được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiện thực hóa bằng nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ XHCN. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao”. Những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước chứng tỏ đường lối lãnh đạo của Đảng ta là hoàn toàn đúng, phù hợp với xu thế thời đại; “lòng dân, ý Đảng” luôn hòa quyện, gắn kết chặt chẽ với nhau trong thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, chứa đựng những yếu tố khó lường. Các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đã và đang tranh thủ lợi thế về kinh tế, khoa học-công nghệ, mạng xã hội, sử dụng nhiều âm mưu, thủ đoạn mới, chống phá quyết liệt Chủ nghĩa Mác-Lênin, xuyên tạc, phủ nhận giá trị và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga để qua đó chống phá nước ta. Bởi thế, sự nghiệp đấu tranh của nhân dân các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song, dấu ấn lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn không ngừng tỏa sáng, giữ nguyên giá trị là một cuộc cách mạng “vạch thời đại”.

Hoàng Minh