flag header

Tin tứcTin tức

Đảng Cộng sản Việt Nam - đảng văn minh!

Ngày đăng: 03-02-2019 Lượt xem: 2707

Một số từ điển đã định nghĩa về “văn minh” như sau: “Trình độ, giai đoạn phát triển của nền văn hoá vật chất và tinh thần (văn minh cổ đại, văn minh hiện đại)”, “trình độ phát triển khá cao của nền văn hóa về tinh thần và vật chất trong xã hội loài người”, “có trình độ văn hóa cao”... “Văn minh” thường phản ánh niềm tin và khát vọng của con người vào tiến bộ xã hội. Văn minh đối lập với “dã man”, “mông muội”, “lạc hậu”...

          Năm 1960, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (khi đó còn mang tên là Đảng Lao động Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao/ Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình/ Đảng ta là đạo đức, là văn minh/ Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no…".

Yếu tố “văn minh” của Đảng có thể hiểu ở nhiều góc độ.

          Đảng ra đời của Đảng ở thời điểm khó khăn, bế tắc nhất của xã hội Việt Nam (đầu thế kỷ XX), lúc mà con đường giải phóng dân tộc gần như vô định, đã gánh vác sứ mệnh dẫn dắt nhân dân đoàn kết đứng lên đấu tranh tự giải phóng cho mình. Và thực tế, Đảng đã giúp nhân dân ta thoát khỏi cuộc đời nô lệ, khỏi mọi ách áp bức, bất công, thành lập nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đảng văn minh vì Đảng đã xác định được xu thế phát triển, vận động tất yếu của lịch sử, của thời đại, đó là phải tiến lên chủ nghĩa xã hội, sau cùng là chủ nghĩa cộng sản, dù phải trải qua nhiều chông gai, thử thách. Chủ nghĩa tư bản hiện nay dù vẫn còn tiềm năng phát triển nhưng về bản chất, nó đã lỗi thời, lạc hậu, bởi nó cố duy trì quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất vốn không còn phù hợp với tính xã hội hóa, hiện đại hóa và tự động hóa rất cao của tư liệu sản xuất.

          Đảng văn minh vì là một tổ chức chính trị chân chính, trung thành với lợi ích của nhân dân, của dân tộc, của đất nước với tinh thần yêu chuộng hòa bình, tôn trọng công lý và chính nghĩa. Thực tế cho thấy, Đảng ra đời từ dân, sống cùng dân, trưởng thành cùng dân và tuyệt đối không mị dân, giáo điều, bảo thủ, lừa gạt... Khi có những sai lầm, Đảng luôn mạnh dạn thừa nhận và sửa chữa, khắc phục.

          Đảng văn minh vì Đảng là một tổ chức cách mạng, kiên trì cải tạo xã hội cũ, phá bỏ mọi cái lạc hậu; kiên trì đấu tranh chống mọi biểu hiện của cái ác. Bản thân Đảng luôn là một lực lượng tiên tiến, là bộ phận tinh hoa của xã hội, là một tập thể đại diện cho văn minh. Thực tế cho thấy, trong mọi thời kỳ, đại bộ phận đảng viên luôn là lực lượng tiến bộ, có tri thức cao bậc nhất trong xã hội.

          Đảng văn minh vì bản chất của Đảng, mục tiêu lý tưởng của Đảng luôn nhằm xây dựng một xã hội mới tốt đẹp, tiến tới nền văn minh cộng sản chủ nghĩa. Trong xã hội đó, con người được tạo điều kiện phát triển toàn diện, lao động theo nhu cầu và được tham gia làm chủ xã hội một cách thực sự. Nền văn minh đó có những nét tiến bộ nhất trong lịch sử nhân loại mà nhất định trong tiến trình phát triển loài người sẽ đạt đến.

          Đảng văn minh vì Đảng là một tổ chức có năng lực trí tuệ cao, có trình độ văn hóa tiêu biểu của thế giới đương đại, có trình độ lý luận đủ sức tiên phong dẫn đường cho quần chúng trong các giai đoạn phát triển của lịch sử. Khẩu hiệu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” không chỉ là sự nhắc nhở mà còn là một phản ánh có thực về hình ảnh của Đảng trong các giai đoạn cách mạng.

          Đảng văn minh vì trong tổ chức và hoạt động, Đảng phải không ngừng rèn luyện cho mình cách ứng xử văn minh. Điểm nổi bật nhất chính là “thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”, “có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” như lời Bác Hồ dặn dò trong Di chúc. Đây là cách ứng xử văn minh giữa những người đồng chí, những người có cùng lý tưởng cao đẹp, cùng nguyện chiến đấu hy sinh suốt đời vì độc lập cho Tổ quốc và hạnh phúc cho đồng bào.

          Đảng văn minh vì trong phần lớn các giai đoạn tồn tại, Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng chủ yếu bằng hình thức vận động, thuyết phục, giáo dục, động viên. Chẳng hạn, trong vấn đề Đảng lãnh đạo Nhà nước, luôn được thể chế hóa các chủ trương đường lối của Đảng bằng hệ thống các quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và Đảng cũng hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật chứ không đứng trên hay đứng ngoài pháp luật.

          Đảng văn minh vì Đảng luôn quan tâm đến con người, thu hút nhân tâm, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho mọi người dân. Thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Đảng chú ý đến quyền lợi chính đáng của từng đối tượng, trên hết chính là sự quan tâm, chăm lo của Đảng đối với quần chúng nhân dân.

          Từ đó cho thấy, "văn minh" là sự kết tinh của đạo đức và trí tuệ được thể hiện ở đường lối chính trị và hành động chính trị của Đảng. Muốn có văn minh, trí tuệ của Đảng phải là sự kết tinh của tinh hoa truyền thống dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại và thời đại, rồi biến thành cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương, các quyết sách và tổ chức thực hiện thắng lợi trong đời sống. Đảng văn minh đồng nghĩa với việc đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải là những người đạo đức nhất, trí tuệ nhất, đồng thời tập hợp và phát huy trí tuệ của toàn dân tộc. Muốn vậy, mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng tự học tập, cả lý luận lẫn chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng tự rèn luyện, cả bản lĩnh chính trị lẫn tư cách đạo đức.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam phải "là đạo đức, là văn minh", tức là đòi hỏi Đảng phải luôn vận động, luôn phấn đấu để đạt tới, để xứng đáng với sự khẳng định đó. Sự vận động để đạt tới văn minh phải bắt đầu từ sự vận động của mỗi đảng viên, của mỗi tổ chức đảng và toàn Đảng. Tức là mỗi cán bộ, đảng viên phải là đạo đức và văn minh. Bản thân Đảng phải luôn luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự làm giàu cho trí tuệ của mình bằng kho tàng trí thức khoa học mà nhân loại đã tạo ra làm cơ sở cho sự sáng tạo, để luôn thật sự "là đạo đức, là văn minh".

TRÚC GIANG